Bezdomovectví

http://buildmate.com.sg/product-tag/structural-building-materials/ Vyhodnocení průzkumu řešení BEZDOMOVECTVÍ v obcích s rozšířenou působností

Ministerstvo práce a sociálních věcí představuje výsledky průzkumu řešení bezdomovectví v obcích, který realizovalo v roce 2015 formou online dotazníkového průzkumu. Cílem bylo zmapování aktuální situace z hlediska prevence, výskytu a řešení bezdomovectví. V průzkumu bylo osloveno celkem 227 obcí s rozšířenou působností. Dotazník byl určen pro sociální pracovníky obcí vč. sociálních kurátorů a dalších zaměstnanců, kteří se zabývají problematikou bezdomovectví a dostupnosti bydlení.

Závěr průzkum říká:

Výzkum potvrdil, že chápání problematiky bezdomovectví obcemi s rozšířenou působností, respektive jejich sociálními pracovníky, kterým byl výzkum určen, je vnímáno komplexním způsobem – nebyla zjištěna dichotomie mezi vnímáním bezdomovectví v rovině ohrožení a již zjevného stavu bez bydlení podle definice ETHOS.
Většina osob, kterých se bezdomovectví týká, jsou podle odhadu respondentů osoby místní, s trvalým pobytem v územní působnosti obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) s výjimkou Prahy, většiny obcí Středočeského kraje a Plzně, které jsou specifické v tom, že naopak většina osob, kterých se problém bezdomovectví týká, nemá podle odhadů trvalý pobyt v územní působnosti těchto lokalit.
Jako nejčastější důvody vzniku bezdomovectví byly uváděny zadlužení (90,0 %), závislost na alkoholu (79,2 %) a nezaměstnanost (78,7 %), což potvrzuje převažující názor o multifaktoriální povaze příčin tohoto jevu a může i anticipovat směr, kterým by měly být zaměřeny preventivní nástroje k předcházení bezdomovectví.
Přes 92 % ORP uvádí sociální práci jako nejčastější nástroj k řešení bezdomovectví.
Sociální pracovníci mají zhruba zmapováno kolik je osob ohroženo ztrátou bydlení, ale již nehovoří o počtech těchto osob, se kterými sociální pracovníci pracují. Odhady počtů ohrožených osob můžeme však vnímat jako cílové skupiny pro terénní práci.
Současně výzkum potvrdil, že sociální práce nemůže být jediným vhodným nástrojem k řešení bezdomovectví. Obce využívají široké spektrum nástrojů a jejich různé kombinace podle místní potřebnosti a podmínek, obvykle s nezbytnou participací nástrojů v přenesené působnosti (sociální práce) a nezbytného podílu samosprávy (například komunitní plánování a bytová politika obce).
Nástroji, které zároveň většina ORP postrádá, jsou jednoznačně pobytové kapacity k bydlení i přechodnému ubytování provozované obcí, od krizových zařízení, po dlouhodobá (obecní byty).
Výzkum rovněž potvrdil význam strategického plánování obce i tvorby koncepčních či metodických materiálů vztahujících se k oblasti prevence a řešení bezdomovectví. Výzkum ukázal, že tam, kde ORP využívá tyto materiály, je zároveň schopna identifikovat počty osob ohrožených bezdomovectvím a poskytnout jim cílenější podporu.

Více na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/24488/Vyhodnoceni_pruzkumu_reseni_bezdomovectvi_v_obcich_s_rozsirenou_pusobnosti.pdf

Zdroj: mpsv.cz